ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Klientide parimaks teenindamiseks ja kõigi lepinguliste suhete korrektseks täitmiseks kogub ja säilitab MyFriday Eesti OÜ klientide ja MyFriday Eesti OÜ-ga suhtlevate teiste isikute andmeid alljärgnevate põhimõtete järgi.

 

 • MyFriday Eesti OÜ järgib oma tegevuses isikuandmete kaitse ning konfidentsiaalse info saladuses hoidmise põhimõtteid.
 • MyFriday Eesti OÜ hoiab tema kätte usaldatud isikuandmeid igasuguse õigustamatu kasutamise eest. Isikuandmete kogumisel lähtub Myfriday Eesti OÜ seadusest ning andmeid kogutakse ulatuses, mis on vajalikud sõlmitud lepingute täitmiseks ning klientide parimaks teenindamiseks.
 • MyFriday Eesti OÜ rakendab infotehnoloogilisi ja muid vajalikke turvameetmeid isikuandmete kaitstuse tagamiseks ning isikuandmete töötlemise jälgimiseks.
 • MyFriday Eesti OÜ töötajad on teadlikud isikuandmete kaitse põhimõtetest ning konfidentsiaalse info saladuses hoidmise kohustusest ning vastutavad eeltoodud kohustuste rikkumise eest.
 • MyFriday Eesti OÜ ei väljasta isikuandmeid teistele isikutele, välja arvatud juhul kui andmete väljastamise kohustus tuleneb seadusest või andmete väljastamiseks on andnud loa isik, kelle andmed need on.
 • Toodete ja teenuste reklaamikampaania käigus võib klientidele saata Myfriday Eesti OÜ või harva ka muude lepingupartnerite pakkumisi. Kliendil on igal ajal õigus keelduda reklaamipakkumisest, teavitades sellest Myfriday Eesti OÜ-d.
 • MyFriday Eesti OÜ säilitab isikuandmeid oma andmebaasides ning isikul on igal ajal õigus pääseda ligi oma isikuandmetele. Samuti on isikul igal ajal õigus nõuda paranduste tegemist oma isikuandmetes, kui andmed on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed.
 • Õigete andmete olemasolu MyFriday Eesti OÜ-s tagab korrektsema ja kiirema teeninduse. Isikuandmeid saab vaadata ja ebaõiged andmed parandada pöördudes MyFriday Eesti OÜ poole.
 • Vajadusel kogub MyFriday Eesti OÜ pakkumiste tegemise eesmärgil isikuandmeid ka muudest allikatest kui isikult eneselt. Kui isikuandmed ei ole kogutudavalikest andmekogudest, nõuab MyFriday Eesti OÜ andmete edastajalt, et üleantud isikuandmed oleks kogutud seaduspäraselt.
 • MyFriday Eesti OÜ salvestab e-posti teel antud klientide korraldusi ning vajadusel kasutab neid salvestisi kliendi korralduste ja toimingute tõestamiseks ja/või taasesitamiseks ning muudel MyFriday Eesti OÜ kliendiandmete töötlemise korras nimetatud eesmärkidel.
 • MyFriday Eesti OÜ poolt töödeldavate isikuandmete vastuvõtjate kategooriad on järgmised: e-posti teenuse pakkujad, postiteenuse pakkujad, tarkvaraarendusteenuse pakkujad, raamatupidamistarkvara teenuse pakkujad, transporditeenuse pakkujad, sokkide ja muude kaupade tarnijad.
 • Küsimuste korral andmete töötlemise osas kirjutage e-posti aadressil myfriday@myfriday.ee​.